Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III - I edycja Konkursu - Polska Akademia Dostępności

Wiedza Narzędzia Rozwiązania

Projekt realizowany
przez:

Fundacja Widzialni Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Wtorek, 22 września 2020

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Zaloguj się aby pobierać wzorce www i wziąć udział w forum.

Dostosuj wygląd

Czcionka:

 • Domyślna wielkość czcionki
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III

28 listopada 2014

Nazwa Projektu

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III

Strona www projektu

http://www.wykluczeniecyfrowe3.lubelskie.pl/

Czas trwania projektu

VIII.2010- 31.XII.2015

Charakterystyka podmiotu realizującego projekt

Samorząd województwa:

 1. wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność;
 2. dysponuje mieniem wojewódzkim;
 3. prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.

Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, prowadzi politykę rozwoju województwa, z własnej inicjatywy lub na wniosek samorządu gminnego lub samorządu powiatowego, może występować o dofinansowanie realizacji programów rozwoju, regionalnego programu operacyjnego oraz programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa, środkami budżetu państwa i środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, w trybie określonym w odrębnych przepisach.
Wykonywanie zadań związanych z rozwojem regionalnym na obszarze województwa należy do samorządu województwa.

Opis projektu, w tym cele projektu

Samorząd Województwa Lubelskiego aktualnie realizuje trzy edycje projektów partnerskich z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu województwa lubelskiego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, których głównym celem jest dostarczenie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz zapewnienie niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych z terenu województwa lubelskiego.
Projekty realizowane są w latach 2010-2015 w ramach partnerstwa 75 gmin i 6 powiatów z terenu Województwa Lubelskiego.
Łączna wartość projektów to ponad 41 mln zł (41 000 480,00), w ramach których zostanie dostarczonych 7012 bezpłatnych zestawów komputerów z dostępem do Internetu oraz 6602 urządzenia wielofunkcyjne.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, w tym:

 • Zwiększenie udziału korzystania z Internetu i sprzętu komputerowego w ramach grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w województwie lubelskim o 6205 osób, w tym 121 osób niepełnosprawnych i 276 instytucji (807 zestawów komputerowych).
 • Utrzymanie jakości i efektywności sprzętu komputerowego i połączeń internetowych dla 6205 BO (Beneficjentów Ostatecznych).
 • Wzrost kompetencji w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych dla 6205 osób z gospodarstw domowych.
 • Wzrost świadomości społecznej w województwie lubelskim o problemach związanych z wykluczeniem cyfrowym.
 • Projekty skierowane są do mieszkańców województw zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. 

Grupę docelową stanowi 6205 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na niskie dochody lub niepełnosprawność oraz 276 jednostek podległych JST, które otrzymały zestaw komputerowy z dostępem do Internetu, urządzeniem wielofunkcyjnym oraz szkolenia. W przypadku osób niepełnosprawnych zostały zastosowane technologie wspomagające, mające na celu niwelować ograniczenia, które wynikają z różnych rodzajów niepełnosprawności. W związku z powyższym zestawy komputerowe zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodzaju ich niepełnosprawności zidentyfikowanej w trakcie rekrutacji, co bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia efektywnego wykorzystania narzędzi teleinformatycznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Wyposażenie w sprzęt komputerowy wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym 276 jednostek podległych objętych projektem m.in. biblioteki, domy kultury, szkoły, domy pomocy społecznej, domy dziecka stanowi alternatywę dla pozostałych mieszkańców dotkniętych problemem wykluczenia cyfrowego umożliwiając dostęp szerszej grupie odbiorców.
W ramach projektów powstała ogólnodostępna platforma informacyjna zawierająca informacje pomocne w przezwyciężeniu wykluczenia cyfrowego, na której znajdują się zarówno informacje i wskazówki dotyczące korzystania ze sprzętu oraz Internetu, w szczególności skierowane do osób objętych projektem. Platforma informacyjna zbudowana jest z modułów informacyjnych m.in. ABC komputera, ABC Internetu, ABC bezrobotnego, ABC komputera dla dzieci oraz innych modułów powstałych w trakcie realizacji projektu.
Współpraca i zaangażowanie członków konsorcjum oraz jednostek GOPS, MOPS, PCPR, szkół, urzędów gmin najlepiej znającymi potrzeby i sytuację poszczególnych gospodarstw grupy docelowej gwarantuje powodzenie realizacji projektów oraz minimalizuje potencjalne problemy techniczne związane z wyłonieniem i dotarciem do grup docelowych. Uwarunkowania społeczne i organizacyjne związane z brakiem motywacji oraz obawy i opory grupy docelowej związane z korzystaniem z nowych technologii został zminimalizowany poprzez prowadzone działania informacyjno -promocyjne oraz realizację szkoleń. Ponadto podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Lubelskim a Stowarzyszeniem "Miasta w Internecie”. Podpisane porozumienie dotyczy wspólnych działań na rzecz aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim. Sprzęt zakupiony w ramach projektów realizowanych przez Województwo Lubelskie zostanie wykorzystany przez Latarników Polski Cyfrowej do działań wprowadzających w cyfrowy świat pokolenie osób wykluczonych cyfrowo.

Uzasadnienie

Województwo Lubelskie jest przykładem skutecznego współdziałania samorządów na rzecz cyfryzacji i popularyzacji umiejętności cyfrowych. W 2009 r., jako Lider podjęło inicjatywę przystąpienia do realizacji projektów z zakresu przeciwdziałania wykluczenia cyfrowego w ramach działania 8.3 POIG. W ramach realizowanych projektów partnerskich 75 gmin i 6 powiatów Województwa Lubelskiego w latach 2010-2015 mieszkańcom zostanie dostarczonych 7012 zestawów komputerowych oraz 6602 urządzeń wielofunkcyjnych.
Potrzeba realizacji projektów wynika przede wszystkim z sytuacji społeczno-gospodarczej i demograficznej regionu. Udział w projektach umożliwia beneficjentom korzystanie z nowych technologii oraz rozwój kompetencji, dzięki którym mogą w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Osoby korzystające z Internetu szybciej znajdują pracę, podnoszą swoje kwalifikacje, zakładają własną działalność gospodarczą. Efekty realizacji projektów będą miały wymiar długofalowy gdyż obowiązuje 5 letni okres trwałości i utrzymania rezultatów (zabezpieczenie dostępu do Internetu), co wpłynie na zmianę postaw życiowych, wyrwanie z marazmu oraz na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców regionu w kreowaniu procesów gospodarczych. Umożliwienie dostępu do technologii (zakup sprzętu komputerowego), edukacja i zdobycie umiejętności (szkolenia), zapewnienie dostępu do informacji w sieci to trzy kroki dzięki, którym mieszkaniec lubelszczyzny stanie się pełnoprawnym obywatelem cyfrowego świata.


Galeria zdjęć

Powiększ zdjęcie: Logo Urzędu Wojewódzkiego