Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni - I edycja Konkursu - Polska Akademia Dostępności

Wiedza Narzędzia Rozwiązania

Projekt realizowany
przez:

Fundacja Widzialni Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Wtorek, 22 września 2020

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Zaloguj się aby pobierać wzorce www i wziąć udział w forum.

Dostosuj wygląd

Czcionka:

  • Domyślna wielkość czcionki
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast

Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni

28 listopada 2014

Nazwa Projektu

Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni (FDC)

Strona www projektu

http://www.fdc.org.pl/

Czas trwania projektu

Od 01.10.2011r. do 30.06.2015r.

Charakterystyka podmiotu realizującego projekt

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR) od 2005r. prowadzi działania wspierające dostępność informacji dla osób niepełnosprawnych. Realizuje zarówno szkolenia i poradnictwo z technologii teleinformatycznych dla osób z niepełnosprawnością, jak i działa na rzecz udostępniania informacji publicznej w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, w tym działania podnoszące świadomość, szkoleniowe i konsultacyjne. Z inicjatywy FIRR udało się wprowadzić do ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz do strategii informatyzacji Ministerstwa Gospodarki problematykę dostępności. Eksperci FIRR prowadzą szkolenia, audyty dostępności oraz oferują wsparcie w tworzeniu dostępnych treści. FIRR promuje ideę dostępności informacji m.in. wśród administracji publicznej uczestnicząc np. w wielu ciałach konsultacyjnych. Prowadzi także szeroko zakrojone działania promocyjne i szkoleniowe wśród uczelni, jednostek edukacyjnych, podmiotów komercyjnych itd. 

Opis projektu, w tym cele projektu

Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni to sieć organizacji mająca służyć, jako platforma współpracy organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej, które działają w obszarze włączenia cyfrowego osób z niepełnosprawnościami i innych grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.  Inicjatywa została utworzona w ramach projektu PO KL (Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego) w celu zawiązania koalicji i wzmocnienia współpracy między grupami eksperckimi NGO-s promującymi wdrażanie przyjaznych polityk dostępnościowych dla osób z niepełnosprawnościami.

FDC zrzesza dzisiaj grupę specjalistów w zakresie dostępności informacji elektronicznej reprezentujących kilkanaście organizacji pozarządowych specjalizujących się praktycznie w każdym aspekcie dostępności cyberprzestrzeni. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy na temat projektowania i stosowania rozwiązań pozwalających na zamieszczanie różnych form przekazu elektronicznej informacji (m.in. tekstów, materiałów multimedialnych) w formie dostępnej dla ogółu obywateli, w tym dla osób z niepełnosprawnością, które są szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym na skutek braku możliwości pozyskania informacji. Koalicja FDC realizuje ideę wprowadzania uniwersalnego projektowania oraz dostępnej informacji do polityk krajowych i regionalnych poprzez współpracę z instytucjami publicznymi oraz podmiotami realizującymi zadania publiczne, będąc dla nich obecnie istotnym partnerem społecznym. Misję tę wypełnia poprzez wypracowywanie wspólnych stanowisk oraz udział merytoryczny przedstawicieli organizacji członkowskich w pracach eksperckich, KDS oraz zespołach konsultacyjnych przygotowujących projekty legislacyjne.

Działania członków FDC podejmowane na rzecz włączania cyfrowego osób z niepełnosprawnościami obejmują ponadto: prowadzenie platformy informacyjno-szkoleniowej, przygotowywanie poradników, prezentacji, programów szkoleń, zasobów e-learningowych, tłumaczenia specyfikacji Web Content Accessibility (WCAG) 2.0, udział w konferencjach. Istotny pion aktywności FDC stanowi także przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń dla przedstawicieli organizacji, administracji i instytucji publicznych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. FDC organizuje także corocznie konkurs „Otwarta cyberprzestrzeń”, w czasie którego przyznaje nagrody za najlepsze działania na rzecz zapewnienia dostępności cyberprzestrzeni.

Cel ogólny

Stworzenie oraz wsparcie instytucjonalne, szkoleniowe i informacyjne ogólnopolskiego forum organizacji pozarządowych działających na rzecz dostępności cyberprzestrzeni (FDC) obejmującego pod koniec trwania projektu minimum 15 członków. Obecnie Forum zrzesza 18 członków.

Cele szczegółowe

  1. Stworzenie forum min. 15 organizacji pozarządowych, których celem jest zwalczanie wykluczenia cyfrowego.
  2. Zbudowanie i uruchomienie platformy internetowej służącej wymianie informacji, podniesieniu kompetencji oraz wypracowaniu wspólnych stanowisk, polityki, strategii i planów w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.
  3. Wypracowanie metod i narzędzi korzystania z mechanizmu konsultacji społecznych oraz oddziaływania na wdrażanie polityk i strategii unijnych oraz krajowych, a także zwiększenie kompetencji FDC i jego członków w tym zakresie oraz w obszarze włączenia cyfrowego poprzez wymianę informacji i współdzielenie wiedzy (knowledge sharing).
  4. Promocja działań na rzecz dostępnej cyberprzestrzeni w środowisku organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

Działania projektu adresowane są do dwóch grup beneficjentów: organizacji pozarządowych działających na rzecz włączenia cyfrowego oraz podmiotów administracji publicznej.

 Uzasadnienie

Projekt, w ramach którego powołano koalicję zrzeszającą przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze dostępności, jest platformą nie tylko dla wypracowywania wspólnych stanowisk w zakresie e-inkluzji, co wzmacnia głos osób z niepełnosprawnościami w kontakcie z instytucjami publicznymi, lecz także służy promocji tematyki dostępności. Kilkuletni okres realizacji pokazuje, iż w sposób istotny i realny wpływa na zmianę rzeczywistości w kontekście cyfrowego włączenia. Forum skutecznie kształtuje przyjazne otoczenie społeczne, technologiczne i prawne na poziomie ogólnopolskim uwzględniające zasady dostępności i uniwersalnego projektowania. Przekłada się to także na dużą rozpoznawalność projektu wśród centralnych i samorządowych podmiotów publicznych, z którymi FDC prowadzi owocną i trwałą współpracę. Za pośrednictwem udziału członków Forum w ciałach konsultacyjnych oraz działaniom interwencyjnym FDC, zwiększyła się świadomość nt. dostępności wśród decydentów, co zaowocowało wprowadzaniem przez nich przyjaznych polityk dostępnościowych. Poza działaniami lobbującymi na rzecz dostępności, Forum wydaje publikacje poświęcone tej tematyce oraz organizuje szkolenia świadomościowe dla pracowników administracji publicznej. FDC udostępniło także polskie tłumaczenie najważniejszego dokumentu w zakresie dostępności – standardu WCAG 2.0.


Galeria zdjęć

Powiększ zdjęcie: fdc - logo